English
 
 

 

 

ما در جامعه ای زندگی می کنیم که انتخاب‌های پرمخاطره‌ای در برابرمان قرار می‌دهد، در چنین جامعه‌ای قدرتمندان انتخاب می‌کنند و دیگران بار عواقب تصمیمات آنها را به دوش می‌کشند.
اسلاوی ژیژک

شهر*، لندن، ۲۰۰۸ در مرکز فعالیت‌های مالی و در موقعیتی واقعی، با کمک کارمندان بانک تصویر شده و به بحران اقتصادی فعلی اشاره دارد.
گروهی از مردان که انتظار می‌کشند، معماری باشکوه کلاسیک با ستون‌های استوار و محیطی مرمرین حس ثبات، ثروت و توازن محیط را در بیننده برمی‌انگیزد اما همچنان نوعی بی‌قراری و تردید در فضا موج می‌زند، کسی با دیگری ارتباط برقرار نمی‌کند و چنین حسی نشانگر فروپاشی "سیستم" در این میزانسن اطمینان و قدرت است.
به نظر می‌رسد که این شخصیت‌های‌ جدا مانده و فراموش شده یادآور قهرمانان نقاشی‌های تاریخی هستند و آن چنان به تنهایی خود مشغول‌ند که گویی دیگرانی در تصویر حضور ندارند.
شکارند یا شکارچی؟ پرسش اصلی، چنان که ژیژک بدان اشاره می‌کند، جای دیگری‌ست " اگر آنچه اقتصاددانان آن را به عنوان "مخاطره‌ی اخلاقی" می‌شناسند برپایه‌های ساختار سرمایه داری حک شده باشد چه اتفاقی می‌افتد؟" ، این همان موقعیت خطرناکی است که در آن فرد بدون توجه به اخلاقیات عمل می‌کند چرا که قانون به نوعی از او در برابر ضرر احتمالی این رفتار حمایت می‌کند.